JÁTÉK MEGNEVEZÉSE: MATADOR 2020 TAVASZI NYEREMÉNYJÁTÉK

JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője a MARSO Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4400 Nyíregyháza, Nyugati 1. utca 12., cégjegyzékszám: 15 09 060486, adószám: 10428342-2-15), a továbbiakban "Szervező". A nyereményt a Szervező biztosítja. Jelen játékszabályzat a http://www.matadorjatek.marso.hu/szabalyzat címen érhető el, a Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető. A játék nem rendszeres játék, csak előre ismertetett, meghatározott napokon kerül lebonyolításra. A Kampány során Szervező reklámokban hirdetheti jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

Játék időtartama: 2020. március 16. 8:00 órától 2020. április 30. 22:00 óráig tart.

A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (magánszemély) jogosult részt venni. A részvétel ingyenes. A játékban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”. A részvétel feltétele, hogy Játékos a kijelölt szervizekben (melynek listája itt olvasható: http://www.matadorjatek.marso.hu/akcioban-resztvevo-szervizek), a játék időtartama alatt 4 db Matador nyári abroncsot vásárol. A Játékban a négy évszakos abroncsokkal történő regisztrációk is elfogadásra kerülnek. A Játékban kizárólag az akció ideje alatt vásárolt gumiabroncsokkal lehet részt venni. A Játékos minden 4 db abroncs után egy egyedi kóddal ellátott matricát kap a vásárláshoz tartozó számlájára ragasztva. A matricával ellátott számlával a Játékos regisztrál a Játék weboldalán: http://www.matadorjatek.marso.hu

Érvényes regisztráló: A nyereményjátékba való regisztráció során Játékosnak a következő adatokat kell megadnia: vezeték- és keresztnév, cím (melyek megegyeznek a számlán feltüntetett adatokkal), telefonszám, email cím, abroncs vásárlásának helye, számlán szereplő matrica egyedi kódja, matricával ellátott számla képének feltöltése (jpg vagy png vagy pdf fájlformátumban). A Játékosok kötelesek Szervező Általános Szolgáltatási Feltételeit (ÁSZF) betartani (http://www.marso.hu/aszf). A feltöltések beérkezési időpontjait illetően a Játék szervere által rögzített időpont az irányadó. A regisztráció érvényességéről e-mailben értesítjük a Játékost. Hibás és/vagy hiányos regisztráció esetén az értesítés kiküldésének napjától számítva a hiánypótlásra 2 hét áll rendelkezésre. A hiánypótlás elmaradásakor, valamint a megadott időszak utáni hiánypótlás esetén a regisztráció érvénytelennek minősül.

NYEREMÉNYEK, SORSOLÁS

A Szervező az alábbi nyereményeket biztosítja a Játék során:

  • 100 darab 5.000 Ft értékű MediaMarkt ajándékkártya
  • fődíj: 2 darab 50.000 Ft értékű MediaMarkt ajándékkártya.

A felajánlott nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremény után fizetendő adókat a Szervező vállalja magára. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során a fentieken felül további nyereményeket ajánljon fel és tegyen elérhetővé a Játékosok számára. Fődíj sorsolása: 2020. május 4-én 10:15 órakor, a MARSO Kft. (Nyíregyháza, Nyugati 1. utca 12.) irodaépületében gépi sorsolással, nyilvánosan, közjegyző jelenlétében történik. A nyereményeket a Szervező postai úton, tértivevényes formában juttatja el a nyerteseknek a regisztrációkor feltöltött számlán található címre, legkésőbb 2020. június 31-ig.

A NYERTESEK KIVÁLASZTÁSA

  • A 100 darab 5.000 Ft értékű MediaMarkt ajándékkártya nyerteseinek az első 100 érvényesen regisztráló Játékost tekintjük.
  • A fődíjra 2 Játékos lesz jogosult. A fődíjak nyerteseit Szervező gépi úton sorsolja.

A nyertes Játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni. Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás beküldéseket küldő, nem valós adatokkal regisztráló Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból. A beküldések érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. Szervező a nyertes Játékosnak a számlán feltüntetett személyt tekinti. Amennyiben a regisztrációkor megadott adatok nem egyeznek a számlán szereplő adatokkal, úgy a Játékos regisztrációja érvénytelennek minősül és elveszti jogosultságát a nyereményre. A Szervező a fődíjak nyerteseit telefonon értesíti nyereményével kapcsolatban a sorsolást követő 48 órán belül. Amennyiben a fődíj nyertese nem elérhető (5 munkanap alatt 5 alkalommal sikertelenül hívott), nyereményét nem kereső (nyereményét nem átvevő, nem jelentkező), illetve nem valós adatokat megadó Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.

PÓTNYERTESEK, AZ ÁT NEM VETT NYEREMÉNYEK KISORSOLÁSA

Az első 100 érvényes regisztráló tértivevényes postai úton kapja meg nyereményét. Amennyiben valamelyik nyertes Játékos a küldeményt nem veszi át, sorrendben a következő Játékos, azaz 101, majd 102….stb. Játékos szerez jogot a nyereményre. A fődíj sorsolásán valamennyi, a Játék részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő Játékos részt vesz. A fődíjra a kettő nyertesen kívül 4 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra, akik a kisorsolás sorrendjében jogosultak az eredeti nyertes helyébe lépni. A Pótnyerteseket Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak a nyereményre.

Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a Pótnyertes sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Játékszabályokat vagy az Általános Szolgáltatási Feltételeket és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet nyereményt.

KIZÁRÁS

A marso.hu oldal használatához kapcsolódó Általános Szolgáltatási Feltételeket, vagy jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a nyereménysorsolásokon. Amennyiben az ÁSZF vagy a Játékszabály megsértésére a nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szolgáltatónak megfizetni és minden egyéb tekintetben Szolgáltatóval együttműködni. A Szervező, valamint a Játékban részt vevő szervizek, megbízottjai, ügynökségei, azok alkalmazottai és családtagjaik nem vehetnek részt a nyereményjátékban Játékosként. Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra kerülnek.

ADÓZÁS, BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

A nyeremények után fizetendő adót Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel. A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel. Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Ha a nyertes Játékos korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyeremény átvételével kapcsolatban az arra jogosult személy (képviselő) írásban tesz nyilatkozatot. A nyilatkozattételre jogosult személy megállapítása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint történik. Ilyen nyilatkozat hiányában a Játékos elveszti jogosultságát a nyereményre az átvételi határidő elmúltával. Szervező ilyen irányú kérése esetén Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen. Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben Szervező Általános Szolgáltatási Feltételei, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

ADATKEZELÉS    

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatónk az alábbi weboldalon érhető el:

https://www.marso.hu/adatkezelesi-tajekoztato