JÁTÉK MEGNEVEZÉSE: MATADOR 2022 TÉLI NYEREMÉNYJÁTÉK

JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS JÁTÉK RÖVID LEÍRÁSA

Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője a MARSO Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4400 Nyíregyháza, Nyugati 1. utca 12., cégjegyzékszám: 15 09 060486, adószám: 10428342-2-15), a továbbiakban "Szervező". A nyereményt a Szervező biztosítja. Jelen játékszabályzat a https://matadorjatek.marso.hu/szabalyzat címen érhető el, a Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető. A játék nem rendszeres játék, csak előre ismertetett, meghatározott napokon kerül lebonyolításra. A Kampány során Szervező reklámokban hirdetheti jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

Játék időtartama: 2022. október 03. - 2022. december 03-ig tart.

A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (magánszemély) jogosult részt venni. A részvétel ingyenes. A játékban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”. A részvétel feltétele, hogy Játékos a kijelölt szervizekben (melynek listája itt olvasható: https://matadorjatek.marso.hu/gumiszervizek), a játék időtartama alatt 4 db Matador téli vagy 4 db Matador négy évszakos abroncsot vásárol és szereltet fel autójára. A Játékban kizárólag az akció ideje alatt vásárolt gumiabroncsokkal lehet részt venni. A vásárlásról és szerelésről szóló számlával a Játékos regisztrál a Játék weboldalán: https://matadorjatek.marso.hu/

Érvényes regisztráló: A nyereményjátékba való regisztráció során Játékosnak a következő adatokat kell megadnia: vezeték- és keresztnév, cím (melyek megegyeznek a számlán feltüntetett adatokkal), telefonszám, email cím, abroncs vásárlásának helye, számla képének feltöltése (jpg vagy png vagy pdf fájlformátumban). A Játékosok kötelesek Szervező Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) betartani (https://www.marso.hu/files/letoltheto_anyagok/aszf.pdf). A feltöltések beérkezési időpontjait illetően a Játék szervere által rögzített időpont az irányadó. A regisztráció érvényességéről e-mailben értesítjük a Játékost. Hibás és/vagy hiányos regisztráció esetén az értesítés kiküldésének napjától számítva a hiánypótlásra 2 hét áll rendelkezésre. A hiánypótlás elmaradásakor, valamint a megadott időszak utáni hiánypótlás esetén a regisztráció érvénytelennek minősül.

NYEREMÉNYEK, SORSOLÁS

A Szervező az alábbi nyereményeket biztosítja a Játék során:

  • 200 darab 5.000 Ft értékű üzemanyagkártya

A felajánlott nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremény után fizetendő adókat a Szervező vállalja magára. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során a fentieken felül további nyereményeket ajánljon fel és tegyen elérhetővé a Játékosok számára. A nyereményeket a Szervező postai úton, tértivevényes formában juttatja el a nyerteseknek a regisztrációkor feltöltött számlán található címre, legkésőbb 2022. december 20-ig.

A NYERTESEK KIVÁLASZTÁSA

  • A 200 darab 5.000 Ft értékű üzemanyagkártya nyerteseinek az első 200 érvényesen regisztráló Játékost tekintjük.

A nyertes Játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni. Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás beküldéseket küldő, nem valós adatokkal regisztráló Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból. A beküldések érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. Szervező a nyertes Játékosnak a számlán feltüntetett személyt tekinti. Amennyiben a regisztrációkor megadott adatok nem egyeznek a számlán szereplő adatokkal, úgy a Játékos regisztrációja érvénytelennek minősül és elveszti jogosultságát a nyereményre. 

AZ ÁT NEM VETT NYEREMÉNYEK KISORSOLÁSA

Az első 200 érvényes regisztráló tértivevényes postai úton kapja meg nyereményét. Amennyiben valamelyik nyertes Játékos a küldeményt nem veszi át, sorrendben a következő Játékos, azaz 201, majd 202, stb. Játékos szerez jogot a nyereményre. A Pótnyerteseket Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak a nyereményre.

KIZÁRÁS

A marso.hu oldal használatához kapcsolódó Általános Szolgáltatási Feltételeket, vagy jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a nyereménysorsolásokon. Amennyiben az ÁSZF vagy a Játékszabály megsértésére a nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szolgáltatónak megfizetni és minden egyéb tekintetben Szolgáltatóval együttműködni. A Szervező, valamint a Játékban részt vevő szervizek, megbízottjai, ügynökségei, azok alkalmazottai és családtagjaik nem vehetnek részt a nyereményjátékban Játékosként. Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra kerülnek.

ADÓZÁS, BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

A nyeremények után fizetendő adót Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel. A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel. Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Ha a nyertes Játékos korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyeremény átvételével kapcsolatban az arra jogosult személy (képviselő) írásban tesz nyilatkozatot. A nyilatkozattételre jogosult személy megállapítása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint történik. Ilyen nyilatkozat hiányában a Játékos elveszti jogosultságát a nyereményre az átvételi határidő elmúltával. Szervező ilyen irányú kérése esetén Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen. Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben Szervező Általános Szolgáltatási Feltételei, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

ADATKEZELÉS    

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatónk az alábbi weboldalon érhető el:

https://www.marso.hu/adatkezelesi-tajekoztato